Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych i roszczenia o zwrot środków

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie tzw. sędziego dublera Trybunału Konstytucyjnego
4 lipca 2021
Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
4 lipca 2021

W dniu 7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w sprawie III CZP 6/21 podjął uchwałę:
1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 385 ze zn. 1 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.
2. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.
3. Nadaje uchwale moc zasady prawnej.

Uchwała stanowi odpowiedź na wniosek Rzecznika Finansowego o wyjaśnienie rozbieżności prawnych:
Czy w przypadku:
a) stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej lub
b) uznania za niedozwolone postanowień umownych przewidujących indeksację kredytu do waluty obcej, gdzie po usunięciu z niej postanowień niedozwolonych umowa kredytu nie może być dalej wykonywana, stronom umowy przyslugują roszczenia, o których mowa w przepisie art. 410 § 2 k.c. w zw. z art. 405 k.c.?”
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie:
„Czy świadczenia nienależne stron powstają w wyniku:
a) odpadnięcia podstawy prawnej (conditio causa finita), czy też
b) nieważności czynności prawnej zobowiązującej do świadczenia (conditio sine causa)?

Uchwała potwierdza możliwość odchodzenia roszczeń przez Bank od kredytobiorców z tytułu korzystania z kapitału oraz określa moment początkowy, od którego należy liczyć termin przedawnienia tych roszczeń.

W Sądzie Najwyższym nadal oczekuje na rozpoznanie wniosek Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.