Szczekanie psa w bloku

Odmowa złożenia zeznań i odpowiedzi na pytanie w postępowaniu karnym
1 stycznia 2023
Potrącenie pieszego przez samochód
1 stycznia 2023

Szczekanie psa w bloku może być szczególnie uciążliwe, zwłaszcza kiedy jest głośne i długie. Szczekanie, co oczywiste może zakłócać ciszę nocną, uprzykrzać życie sąsiadom, uniemożliwiać sen. Najczęściej psy szczekają, gdy właściciele wychodzą. Wynika to z tęsknoty.

Hałasy jakie wydają psy wynikają, jak się wydaje z warunków, w jakich pies jest trzymany – w mieszkaniu w bloku wielorodzinnym i pozostawiany bez opieki na czas pracy, szkoły domowników. Jest to normalna konsekwencja trzymania psa w bloku.

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawarto wykroczenie niewykonywania obowiązków ustalonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/808/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi (Dz.U. Województwa Łódzkiego 2016, poz. 2869) wprowadzono Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi. Rozdział 5 dokumentu dotyczy obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich. § 19 ust. 1 zobowiązuje osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

Uciążliwością będą np. hałasy, odór.

Obowiązkiem właściciela psa jest tak go wychować i tak go utrzymywać, by nie hałasował pod nieobecność domowników. Jeżeli pies zostaje sam i szczeka z tęsknoty za domownikami, to odpowiedzialność za to ponosi odpowiedzialność za skutki trzymana zwierzęcia w domu tj. za niedopełnienie obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście.

W świetle powyższego należy przyjąć, że szczekanie psa może być uciążliwe, nawet jeżeli przeszkadza jedynie nielicznym.

Bardzo często, gdy pojawia się głośno i często szczekający pies, między sąsiadami dochodzi do konfliktu. Pragnący spokoju sąsiedzi zaczynają pisać ogłoszenia na klatkach schodowych, wzywać sąsiadów by uciszyli psa, w końcu walić w rury, co powoduje jedynie większe szczekanie.

Długotrwałe szczekanie może skutkować zainteresowaniem się losem psa przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Art. 51 kodeksu wykroczeń stanowi, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W razie przekroczenia tej granicy właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługuje roszczenie negatoryjne o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 § 2 k.c.). Roszczenie takie może być uwzględnione, nakazując właścicielom psa np. wyciszenie mieszkania, założenie psu obroży antyszczkowej i inne.

Powyższe przepisy mogą być podstawą wizyt policji, ukarania mandatem, czy postępowania w sądzie.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.