Blog

4 lipca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności za naruszenie standardów jakości powietrza

W dniu 28 maja 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 27/20 uchwałę: 1. Prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym. […]
4 lipca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie umieszczenia osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób w trybie zabezpieczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

W dniu 9 marca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie III CZP 89/19 uchwałę: W postępowaniu toczącym się na podstawie ustawy […]
4 lipca 2021

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie diety bezmięsnej w zakładzie karnym

W dniu 23 listopada 2020 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie V ACa 499/19 wydał wyrok: „O naruszeniu dobra osobistego powoda osadzonego w zakładzie karnym […]
4 lipca 2021

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przymusowego leczenia od uzależnienia od alkoholu w zakładach karnych

W dniu 11 marca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie SK 9/18 orzekł, że: 1. Art. 117 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – […]
4 lipca 2021

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości

W dniu 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie SK 39/19 orzekł, że: Art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia […]
4 lipca 2021

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w sprawie C-19/20 wyrok: 1) Wykładni art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia […]
10 kwietnia 2021

Krąg osób uprawnionych do odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej

Zgodnie z art. 446 § 3 i 4 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło […]
10 kwietnia 2021

Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie obrony koniecznej

W dniu 16 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie IV KK 105/09 postanowienie: „Prawo do obrony koniecznej przysługuje zaatakowanemu zawsze i niezależnie od tego, […]
10 kwietnia 2021

Czym są „gonitwy” ?

Zgodnie z definicją legalną, „gonitwy” to publiczne próby, których zadaniem jest ocena stopnia dzielności koni, przeprowadzane na torach wyścigowych zgodnie z przepisami ustawy i regulaminem wyścigów […]
10 kwietnia 2021

Czym jest „samochód osobowy” ?

Zgodnie z definicją legalną, „samochód osobowy” to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu (art. 2 […]
10 kwietnia 2021

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie zeszpecenia bliznami

W dniu 13 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał w sprawie II AKa 105/19 wyrok: „W pojęciu zeszpecenia kryje się dość istotny element subiektywny […]
10 kwietnia 2021

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie w sprawie informowania pacjenta o skutkach leczenia

W dniu 9 października 2018 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał w sprawie I ACa 948/17 wyrok: „Nie jest wymagane pouczanie i informowanie pacjenta o wszelkich […]
31 marca 2021

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

W dniu 22 marca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ukazał się projekt ustawy o fundacji rodzinnej oraz uzasadnienie tego projektu. Ustawa ma wejść […]
31 marca 2021

Nowe rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W dniu 25 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych […]
31 marca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

W dniu 9 marca 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 89/19 uchwałę: „​W postępowaniu toczącym się na podstawie ustawy z dnia 22 listopada […]
31 marca 2021

Termin rozprawy Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych

W dniu 17 marca 2021 r. wydano zarządzenie o zmianie terminu rozpatrzenia przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 wniosku Pierwszego […]
31 marca 2021

Nowe ograniczenia i nakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W dniu 19 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów […]
31 marca 2021

Stalking

Stalking został wprowadzony do polskiego prawa karnego ustawą z dnia 25 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, która weszła w życie 6 czerwca […]
6 marca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie hipoteki przymusowej po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

W dniu 26 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 23/20 uchwałę: „​Zakaz obciążania składników majątku dłużnika hipoteką po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, […]
6 marca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie sądu właściwego do rozpoznania zażalenia na nadanie klauzuli wykonalności

W dniu 26 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 22/20 uchwałę: „​Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji co do nadania klauzuli wykonalności […]
6 marca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie sądu właściwego do rozpoznania zażalenia w sprawie nakazania zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie niewykonującej obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem

W dniu 25 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 17/20 uchwałę: „​W stanie prawnym wprowadzonym przez ustawę z dnia 4 lipca 2019 […]
6 marca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie sądu właściwego do rozpoznania wniosku o zwolnienie od kosztów złożonego wraz z apelacją

W dniu 18 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 14/20 uchwałę: „​1. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony z apelacją rozpoznaje […]
6 marca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie postępowania uproszczonego prowadzonego według przepisów sprzed 4 lipca 2019 r.

W dniu 26 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 19/20 wydał uchwałę: „​Wniesioną po wejściu w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 […]
6 marca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie służebności drogi koniecznej zabytku

W dniu 26 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 22/20 wydał uchwałę: „​Samo ustanowienie służebności drogi koniecznej (art. 145 k.c.) nie oznacza zmiany […]
6 marca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie wykładni testamentu

W dniu 26 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 24/20 wydał uchwałę: „​Wykładni testamentu należy dokonywać z uwzględnieniem okoliczności jego sporządzenia, które mogą […]
6 marca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie tymczasowego aresztowania

W dniu 25 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał w sprawie I KZP 5/20 uchwałę: „Użyty w treści art. 552 § 4 […]
6 marca 2021

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu z dnia 2 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w sprawie C 824/18 wyrok: 1) W przypadku zmian w krajowym porządku prawnym, […]
6 marca 2021

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie w sprawie błędu medycznego

W dniu 17 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał w sprawie I ACa 133/18 wyrok: „1. Lekarz, a na podstawie art. 430 k.c. także […]
6 marca 2021

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie w sprawie jazdy z nietrzeźwym kierowcą

W dniu 16 stycznia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał w sprawie I ACa 149/18 wyrok: „Zgoda na jazdę z pijanym kierowcą w charakterze pasażera, […]
19 lutego 2021

Warunkowe zawieszenie wykonania kary (tzw. zawiasy)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary potocznie określane mianem „zawiasów” jest jednym z 3 środków związanych z poddaniem sprawcy próbie (środków probacyjnych). Dwa pozostałe to: warunkowe umorzenie postępowania […]