Blog

7 kwietnia 2023

Bimbrownictwo

Do dzisiejszego wpisu zachęciło mnie ostatnie wesele znajomych, program telewizyjny „Bimbrownicy” emitowany na kanale Discovery Channel oraz niezapomniane sceny w polskim filmie z 1974 r. „Wiosna, […]
1 stycznia 2023

Potrącenie pieszego przez samochód

Odpowiedzialność sprawcy szkody komunikacyjnej opiera się na art. 436 § 1 w zw. z art. 435 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Zgodnie z art. 436 § 1 […]
1 stycznia 2023

Szczekanie psa w bloku

Szczekanie psa w bloku może być szczególnie uciążliwe, zwłaszcza kiedy jest głośne i długie. Szczekanie, co oczywiste może zakłócać ciszę nocną, uprzykrzać życie sąsiadom, uniemożliwiać sen. […]
1 stycznia 2023

Odmowa złożenia zeznań i odpowiedzi na pytanie w postępowaniu karnym

Zgodnie z art. 177 § 1 k.p.k. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Powyższy przepis wyznacza regułę, od której […]
1 stycznia 2023

INSTRUCTION CONCERNING THE RIGHTS OF A SUSPECT IN PENAL PROCEEDINGS

INSTRUCTION CONCERNING THE RIGHTS OF A SUSPECT IN PENAL PROCEEDINGS Source: Regulation of the Minister of Justice of 14 September 2020 (item 1618) As a suspect […]
1 stycznia 2023

INSTRUCTION CONCERNING THE RIGHTS AND DUTIES OF A WITNESS IN PENAL PROCEEDINGS

INSTRUCTION CONCERNING THE RIGHTS AND DUTIES OF A WITNESS IN PENAL PROCEEDINGS Source: Regulation of the Minister of Justice of 14 September 2020 (item 1620) As […]
1 stycznia 2023

INSTRUCTION CONCERNING THE RIGHTS AND DUTIES OF AN AGGRIEVED PARTY IN PENAL PROCEEDINGS

INSTRUCTION CONCERNING THE RIGHTS AND DUTIES OF AN AGGRIEVED PARTY IN PENAL PROCEEDINGS Source: Regulation of the Minister of Justice of 14 September 2020 (item 1619) […]
15 grudnia 2022

Stłuczka na parkingu i ucieczka bądź oddalenie się z miejsca zdarzenia

Stłuczka na parkingu to stosunkowo niegroźne zdarzenie, które podlega naprawieniu z polisy OC sprawcy. Czasami jednak to niegroźne zdarzenie może jednak spowodować surową odpowiedzialność sprawcy owej […]
15 grudnia 2022

Podważenie wydziedziczenia

Wydziedziczenie zostało uregulowane w art. 1008 k.c. Zgodnie z nim spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku: 1) […]
15 grudnia 2022

Umowa sponsoringu

Powszechnie używa się dwóch nazw: umowa sponsoringu oraz umowa sponsorska. Umowa sponsoringu jest umową nienazwaną, konsensualną, dwustronnie zobowiązującą, odpłatną i wzajemną. Sąd Apelacyjny w Warszawie przyjął, […]
20 listopada 2022

Odpowiedzialność biura podróży

Wybierając się na wakacje, ferie, warto przemyśleć, kto i za co odpowiada w związku z ewentualną szkodą. Już 50 lat temu SN przyjął, że „Biuro podróży […]
20 listopada 2022

Odpowiedzialność trenera i klubu sportowego

W zachowującym swoją aktualność orzeczeniu z 1973 r. SN przyjął, że „Na trenerze sportowym spoczywa – zgodnie z ogólną zasadą wzmożonej odpowiedzialności zawodowej osób z określoną […]
20 listopada 2022

Filmowanie policjantów i publikacja wizerunku policjantów w Internecie

Filmowanie interweniujących policjantów stanowi ważny problem z punktu widzenia ochrony prawa do prywatności policjantów, jak i prawa do wolności prasy, wolności wyrażania poglądów, opinii. Zgodnie z […]
11 listopada 2022

Zatrzymanie komputera przez policję

Zatrzymanie komputera, a szerzej sprzętu elektronicznego może być przeprowadzone, jeżeli sprzęt może stanowić dowód. Na sprzęcie elektronicznym mogą znajdować się wiadomości e-mail, zdjęcia, wiadomości tekstowe typu […]
11 listopada 2022

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Zgodnie z art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska stanowi ogół obowiązków i praw względem […]
11 listopada 2022

Przypozwanie, dopozwanie, zapozwanie

Przypozwanie, dopozwanie i zapozwanie to instytucje uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Przypozwanie polega na zawiadomieniu osoby trzeciej o toczącym się procesie i wezwaniu jej […]
23 października 2022

Kontrola osobista dokonywana przez policjantów

Kontrola osobista jest jednym z uprawnień policjantów. Potocznie, acz błędnie nazywana jest przeszukaniem. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o […]
27 września 2022

Kodeks Hammurabiego

Kodeks Hammurabiego to babiloński zbiór praw zredagowany i spisany w XVIII w. p.n.e. za panowania króla Hammurabiego. Kodeks został odkryty w Suzie w 1901 r. Jego […]
27 września 2022

Drakońskie prawa, drakońskie kary

Drakońskie prawa to związek frazeologiczny oznaczający surowe, okrutne prawa. Natomiast drakońskie kary to związek frazeologiczny oznaczający surowe, okrutne kary, czy kary niewspółmierne, nieproporcjonalne. Pojęcie wywodzi się […]
6 września 2022

Zmarnowany urlop

Klienci zawierają z biurami podróży umowę o świadczenie usług turystycznych, do której zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i […]
6 września 2022

Zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Bardzo często po czasie okazuje się, najczęściej po otrzymaniu wezwania od komornika, że odziedziczyliśmy długi naszych bliskich. Zgodnie z art. 926 k.c. powołanie do spadku wynika […]
6 września 2022

System dozoru elektronicznego (tzw. obrączka)

System dozoru elektronicznego został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie […]
16 sierpnia 2022

Odszkodowanie za utratę wartości pojazdu

Sąd Najwyższy uchwalił, że „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem […]
16 sierpnia 2022

Zadłużone mieszkanie, a odpowiedzialność osób zameldowanych i zamieszkujących wraz z najemcą

Zdarza się, że Komornik zajmuje pensję, konto za długi rodziców. Często długi te dotyczą zaległości czynszowych. Wbrew wyrażanym niekiedy poglądom, dorosłe dzieci mogą odpowiadać za zaległości […]
2 sierpnia 2022

Deska Karneadesa

Deska Karneadesa (ang. the Plank of Carneades) to słynny kazus ilustrujący zagadnienie stanu wyższej konieczności. Stan wyższej konieczności stanowi okoliczność wyłączającą bezprawność albo winę. Zgodnie z […]
2 sierpnia 2022

Lex Rhodia de iactu (ustawa rodyjska o zrzucie morskim)

Lex Rhodia de iactu, czyli ustawa rodyjska o zrzucie morskim to starożytny akt prawny obowiązujący na wyspie Rodos. Przepisy dotyczyły ryzyka zniszczenia towaru przy przymusowym zrzucie […]
10 lipca 2022

Sportowiec jako przedsiębiorca

W ostatnich latach Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenia, które dotyczą sfery prowadzenia przez sportowców działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba […]
10 lipca 2022

Kary w kodeksie karnym

Katalog kar został uregulowany w rozdziale IV kodeksu karnego (dalej: k.k.). Art. 32 k.k. stanowi, że karami są: 1) grzywna; 2) ograniczenie wolności; 3) pozbawienie wolności; […]
30 maja 2022

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej

Zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) spółka jawną jest to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest […]
30 maja 2022

Środki karne w kodeksie karnym

Środki karne zostały określone w rozdziale V kodeksu karnego. W kodeksie karnym z 1969 r. określane były mianem kar dodatkowych. Katalog środków karnych zawarty jest w […]