Blog

25 maja 2022

Zakaz zmuszania kogokolwiek do samooskarżenia i dostarczania dowodów przeciwko sobie – prawo do nieobciążania siebie w procesie karnym – nemo se ipsum accusare tenetur

Paremia Nemo se ipsum accusare tenetur oznacza zakaz zmuszania kogokolwiek do samooskarżenia i dostarczania dowodów przeciwko sobie. Zasada jest urzeczywistniona w kodeksie postępowania karnego (dalej: k.p.k.) […]
23 maja 2022

Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

W dniu 23 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. 23 maja 1992 r. w wyniku eksplozji na autostradzie zginął Sędzia Giovanni Falcone. Zamach zorganizowała cosa nostra. […]
8 maja 2022

Prawo do obrony w aktach prawnych Unii Europejskiej

Obecnie kwestię prawa do obrony w postępowaniu karnym regulują 4 akty prawne Unii Europejskiej: 1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. […]
8 maja 2022

Prawem Kaduka

Frazeologizm „Prawem Kaduka” w języku potocznym oznacza działanie bezprawne, bezpodstawne, nieuzasadnione, nielegalne, przy wykorzystaniu luk. Prawo natomiast określa „Kaduk”, jako spadek pozostawiony bez dziedziców. Jest to […]
8 maja 2022

Umowa przedwstępna

Pojęcie umowy przedwstępnej związane jest z drugim, mniej rozpowszechnionym pojęciem umowy przyrzeczonej. Oba zagadnienia regulują dwa przepisy – art. 389 i 390 k.c. Istotą umowy przedwstępnej […]
12 kwietnia 2022

Alimenty od dziadków

Przepis art. 129 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.), stanowi, że obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub […]
12 kwietnia 2022

Wulgaryzmy w pismach procesowych

Wulgaryzacja to „czynienie czegoś wulgarnym, ordynarnym, prostackim, grubiańskim, pozbawionym delikatności, dobrego smaku, przyzwoitości” [S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, t. 4, s. 547]. […]
24 marca 2022

Falandyzacja prawa

Pojęcie falandyzacji prawa związane jest z osobą prof. nadzw. dr hab. Lecha Falandysza (1942-2003). To od jego nazwiska powstał powyższy termin. Autorstwo określenia „falandyzacja prawa” przypisuje […]
24 marca 2022

Ekstradycja

Za ekstradycję uznaje się wydanie przez władze jednego państwa władzom drugiego państwa na ich żądanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub skazanej za nie na terenie […]
22 lutego 2022

Odszkodowanie za dziurę w jezdni i uszkodzone auto (opony, koła, zawieszenie)

Aktualny stan dróg w Polsce powoduje, że może dojść do uszkodzenia opon, kół, zawieszeń samochodów. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca […]
19 lutego 2022

Nagrody sportowe jako majątek osobisty sportowca

Sąd Najwyższy miał okazję kilka lat temu wypowiedzieć się na temat przynależności nagród sportowych, a także gratyfikacji pieniężnych i rzeczowych za zdobycie medalu olimpijskiego do majątku […]
19 lutego 2022

Umowa timeshare

Timeshare stanowi rodzaj posiadania nieruchomości, w którym klient nabywa (do korzystania) w pełni umeblowany i wyposażony apartament lub dom wakacyjny za ułamek kosztu posiadania tradycyjnego apartamentu […]
1 stycznia 2022

Środek karny zakazu posiadania zwierząt

Zakaz posiadania zwierząt jest pozakodeksowym środkiem karnym. Został uregulowany w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dalej: u.o.z.). Środek karny […]
11 grudnia 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie środków odwoławczy w razie odmowy uznania wierzytelności w trybie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze

W dniu 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 96/20 uchwałę: „Dla wyczerpania trybu, o którym mowa w art. 145 ust. 1 […]
11 grudnia 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie charakteru roszczenia odszkodowawczego uzupełniającego z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

W dniu 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 85/20 uchwałę: „Roszczenie odszkodowawcze uzupełniające (art. 18 ust. 2 zdanie drugie ustawy z […]
11 grudnia 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie maksymalnej wysokości kary umownej

W dniu 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 26/21 uchwałę: „Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania […]
11 grudnia 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zwrotu depozytu sądowego

W dniu 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 21/21 uchwałę: „Na żądanie dłużnika sąd postanowi o zwrocie depozytu sądowego (art. 469 […]
11 grudnia 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie znaczenia upływu czasu dla dla możliwości żądania zwrotu przez osobę uchylającą się od skutków oświadczenia woli

W dniu 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 112/20 uchwałę: „Upływ czasu do spełnienia świadczenia nie ma znaczenia dla możliwości żądania […]
11 grudnia 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zastrzeżenia kary umownej bez określenia końcowego terminu naliczenia kary umownej ani jej kwoty maksymalnej

W dniu 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 16/21 uchwałę: „Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w […]
11 grudnia 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie biegu terminów przedawnienia w związku z SARS-CoV-2 (COVID-19)

W dniu 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 103/20 uchwałę: „Artykuł 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. […]
11 grudnia 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie sprostowania materiału prasowego

W dniu 8 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie III CZP 83/20 uchwałę: „Sprostowanie materiału prasowego może być podpisane przez […]
11 grudnia 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie sporządzenia nowego aktu urodzenia po prawomocnym zaprzeczeniu ojcostwa męża matki

W dniu 7grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 67/20 uchwałę: „Sąd opiekuńczy może – na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z […]
11 grudnia 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie uprawnienia zarządcy przymusowego do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu 3 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 90/20 uchwałę: „Zgodnie z art. 376 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego […]
11 grudnia 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zadośćuczynienia w postępowaniu karnym i powagi rzeczy osądzonej

W dniu 3 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 84/20 uchwałę: „Prawomocny wyrok zasądzający z urzędu w postępowaniu karnym zadośćuczynienie na rzecz […]
28 listopada 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych

1 grudnia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej: u.k.r.z.). Ustawa tworzy nowy państwowy rejestr – […]
28 listopada 2021

Czym jest „przesyłka kurierska” ?

Zgodnie z definicją legalną, „przesyłka kurierska” to przesyłka listowna będąca przesyłką rejestrowaną lub paczką pocztową, przyjmowana, sortowana, przemieszczana i doręczana w sposób łącznie zapewniający: a) bezpośredni […]
28 listopada 2021

Czym jest „materiał prasowy” ?

Zgodnie z definicją legalną, „materiał prasowy” to każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie […]
28 listopada 2021

Czym jest „łowiectwo” ?

Zgodnie z definicją legalną, „łowiectwo” to ochrona zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i […]
28 listopada 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań przez osobę realizującą prawo do obrony

W dniu 9 listopada 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie I KZP 5/21 uchwałę: „Nie popełnia przestępstwa z art. 233 § […]
28 listopada 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy osoby wobec której wydano orzeczenie prawnej niedopuszczalności wydania (ekstradycji)

W dniu 9 listopada 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie I KZP 6/21 uchwałę: „Przepis art. 632 pkt 2 k.p.k., stosowany […]