ZAKRES PROWADZONYCH SPRAW

Zapewniamy pomoc we wszystkich rodzajach spraw karnych i karnoskarbowych.

Udzielana pomoc obejmuje pełną obronę praw klienta we wszystkich stadiach postępowania, tj. w postępowaniu przygotowawczym, w postępowania rozpoznawczym przed sądami obu instancji oraz przed Sądem Najwyższym, a także w postępowaniu po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Reprezentujemy zarówno podejrzanych, oskarżonych, jak i pokrzywdzonych.

Zajmujemy się m.in.:

 • sprawami karnymi w charakterze obrońcy podejrzanego, oskarżonego, jak również pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego na wszystkich etapach postępowania, w tym sporządzaniem środków odwoławczych – apelacji, zażalenia oraz negocjacjami w zakresie skazania bez rozprawy, dobrowolnego poddania się karze, warunkowego umorzenia postępowania karnego,
 • sprawami o wykroczenia w charakterze obrońcy osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, obwinionego, jak również pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego na wszystkich etapach postępowania, w tym sporządzaniem środków odwoławczych – apelacji, zażalenia,
 • sprawami karnymi w postępowaniu wykonawczym, w tym w sprawach warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w odbywaniu kary, odroczenia odbywania kary, systemu dozoru elektronicznego (tzw. obrączka), zamiany kary, umorzenia kary grzywny i należności sądowych, rozłożenia na raty kary grzywny i należności sądowych, skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (tzw. blokada alkoholowa),
 • sprawami karno-skarbowymi, na wszystkich etapach postępowania, w tym sporządzaniem środków odwoławczych – apelacji, zażalenia oraz negocjacjami w zakresie skazania bez rozprawy, dobrowolnego poddania się karze, dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, warunkowego umorzenia postępowania karnego,
 • sprawami karnymi o charakterze międzynarodowym, w tym postępowaniami w sprawie ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania (ENA), na wszystkich etapach postępowania, w tym sporządzaniem środków odwoławczych – zażalenia,
 • sprawami karnymi wobec żołnierzy, w tym w postępowaniach przed Wojskowymi Sądami Garnizonowymi i Wojskowymi Sądami Okręgowymi,
 • sprawami o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu (np. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, zatrzymania, zabezpieczenia majątkowego, listu gończego),
 • sporządzaniem próśb do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji od prawomocnego orzeczenia,
 • przygotowaniem wniosków o ułaskawienie.

Udzielana pomoc obejmuje pełną obronę praw klienta we wszystkich stadiach postępowania, tj. w postępowaniu przygotowawczym, w postępowania rozpoznawczym przed sądami obu instancji oraz przed Sądem Najwyższym, a także w postępowaniu po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Zajmujemy się m.in.:

 • sprawami dyscyplinarnymi przed rzecznikami odpowiedzialności zawodowej, w tym przed Rzecznikami przy Okręgowej Izbie Lekarskiej, Naczelnej Izbie Lekarskiej, Okręgowej Izbie Aptekarskiej, Naczelnej Izbie Aptekarskiej, Okręgowej Izbie Architektów, Krajowej Izbie Architektów, Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, Krajowej Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, Krajowej Radzie Komorniczej, ds. Studentów, ds. Doktorantów,
 • sprawami dyscyplinarnymi przed rzecznikami służb mundurowych (policja, straż pożarna, służba więzienna)
 • sprawami dyscyplinarnymi przed sądami dyscyplinarnymi, w tym przed Okręgowym Sądem Lekarskim, Naczelnym Sądem Lekarskim, Okręgowym Sądem Aptekarskim, Naczelnym Sądem Aptekarskim, Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym Izby Architektów, Krajowym Sądem Dyscyplinarnym Izby Architektów, Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym przy Izbie Inżynierów Budownictwa, Krajowym Sądem Dyscyplinarnym przy Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa,
 • sprawami dyscyplinarnymi przed komisjami dyscyplinarnymi, w tym przed Komisjami Dyscyplinarnymi przy Krajowej Radzie Komorniczej, ds. Studentów, ds. Doktorantów, ds. Nauczycieli Akademickich,
 • sprawami dyscyplinarnymi przed sądami koleżeńskimi przy stowarzyszeniach i związkach.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących ochrony praw i wolności człowieka w postępowaniach przed polskimi i międzynarodowymi sądami i trybunałami.

Zajmujemy się m.in.:

 • sporządzaniem skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
 • reprezentacją skarżących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka,
 • sporządzaniem skarg indywidualnych do Komitetu Praw Człowieka ONZ,
 • reprezentacją skarżących w postępowaniu przed Komitetem Praw Człowieka ONZ,
 • sporządzaniem skarg konstytucyjnych i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego,
 • reprezentacją skarżących i wnioskodawców w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 • sporządzaniem skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (tzw. skarga na przewlekłość postępowania).

Zajmujemy się m.in. sprawami:

 • wypadków komunikacyjnych z OC sprawcy,
 • odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę z tytułu wypadku
 • ustalenie odpowiedzialności sprawy wypadku na przyszłość
 • wypadku na nieodśnieżonym chodniku
 • wypadku na skutek potknięcia się, przewrócenia o nierówność chodnika
 • wypadków komunikacyjnych z AC sprawcy,
 • najem pojazdu zastępczego,
 • wypadków przy pracy,
 • szkód powstałych w wyniku popełnienia przestępstwa,
 • śmierci osoby bliskiej,
 • szkód wyrządzonych przez zwierzęta,
 • błędów medycznych,
 • zakażeń szpitalnych
 • zdarzeń medycznych przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • kataklizmów (powodzi, huraganów, pożarów itp.),
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • odszkodowania za zmarnowany urlop,
 • niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.

Zajmujemy się m.in. sprawami o:

 • rozwód
 • separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
 • alimenty na rzecz dzieci, byłych małżonków, rodziców, dziadków
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny (tzw. alimenty na rodzinę)
 • władza rodzicielska
 • miejsce pobytu dziecka
 • kontakty rodzica z dzieckiem,
 • kontakty dziadków z wnukiem,
 • eksmisja małżonka,
 • ustalenie tymczasowego korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, w tym zgoda na wyjazd dziecka za granicę i zgoda na wydanie paszportu,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej między małżonkami,
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • przysposobienie,
 • opieka,
 • kuratela,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • podziału majątku wspólnego małżonków oraz rozliczenia nakładów,
 • rozliczenia osób pozostających w nieformalnych związkach (w konkubinacie),
 • przygotowanie planów opiekuńczo-wychowawczych,
 • uprowadzenie dziecka za granicę w trybie Konwencji Haskiej,
 • ustalenie płci (tzw. zmiana płci).

Zajmujemy się m.in. sprawami o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • niegodność dziedziczenia,
 • wykonanie zapisu lub polecenia,
 • zabezpieczenie spadku,
 • wyjawienie przedmiotów wchodzących w skład spadku,
 • uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • obalenie testamentu,
 • badanie ważności testamentu

Zajmujemy się m.in.:

 • reprezentowaniem w postępowaniu przed organami administracyjnymi I i II instancji,
 • udziałem w kontrolach
 • uzyskaniem pozwoleń, zezwoleń, zgód, koncesji, licencji,
 • sporządzaniem środków odwoławczych od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych,
 • sporządzaniem skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA),
 • reprezentowaniem skarżącego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA),
 • sporządzaniem skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA),
 • reprezentowaniem w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA).,
 • uzyskiwaniem świadczeń z programu „Rodzina 500 plus”.

Zajmujemy się m.in. sprawami o:

 • zapłatę,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • przeprosiny,
 • sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów,
 • udział w mediacjach,
 • zawezwanie do próby ugodowej,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • windykacja należności,
 • poradnictwo w nabywaniu nieruchomości (kupno, sprzedaż, zamiana),
 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • odwołanie darowizny,
 • rozwiązanie umowy dożywocia,
 • nienależyte wykonanie umów,
 • niewykonanie umów,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli,
 • zabezpieczanie wykonania umów,
 • sprawy o roszczenia wynikające z umów,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • najem lokalu,
 • immisje,
 • ustanowienie i zniesienie: służebności gruntowych, osobistych, przesyłu,
 • eksmisje,
 • ochronę własności,
 • ochronę posiadania.

Zajmujemy się m.in.:

 • wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakładaniem i rejestracją spółek osobowych (spółka: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna), kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna) oraz fundacji i stowarzyszeń,
 • bieżącą obsługa prawna przedsiębiorców
 • sprawami o zapłatę [postępowanie upominawcze, nakazowe, elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd), postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (ENZ)],
 • sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów,
 • bieżącą obsługą spółek,
 • przygotowywaniem i opiniowaniem projektów uchwał zarządu, walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej spółki,
 • przygotowywaniem opinii prawnych i doradztwem w zakresie zbycia lub nabycia akcji i udziałów, zmiany składu wspólników spółek osobowych, fuzji, przejęć i przekształceń,
 • oceną ryzyka prawnego zawieranych umów,
 • przeprowadzaniem audytów prawnych, badań due diligence,
 • reprezentacją w negocjacjach z innymi podmiotami,
 • dochodzenie należności pieniężnych

Zajmujemy się m.in.:

 • sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów o przeniesienie praw autorskich, umów o udzielenie licencji, umów o produkcję filmów, teledysków, utworów muzycznych, umów z agencjami reklamowymi, umów z i modelkami i modelami,
 • podrabianiem produktów, wykorzystywaniem cudzej renomy, naśladownictwem,
 • reprezentacją przed Sądami,
 • zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Zajmujemy się m.in. sprawami:

 • sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowaniem dokumentów (umowy o pracę, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, itp.),
 • reprezentacją pracodawców w sądach,
 • obsługą prawną pracodawców,
 • zakazem konkurencji w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu,
 • odpowiedzialnością pracowników
 • uzyskaniem pozwoleń, zezwoleń, zgód, koncesji, licencji,
 • przeprowadzaniem audytów prawnych, badań due diligence,
 • reprezentacją pracowników w sądach,
 • pomocą prawną pracownikom,
 • mobbing,
 • ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
 • przywrócenie do pracy,
 • ustalenie stosunku pracy,
 • dyskryminację w miejscu pracy,
 • zapłata wynagrodzenia za pracę,
 • wydanie, sprostowanie świadectwa pracy,
 • konkursami, loteriami, grami losowymi,
 • zasiłkami (chorobowym,opiekuńczym wyrównawczym, pogrzebowym),
 • ustaleniem niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
 • uzyskiwaniem świadczeń z programu „Rodzina 500 plus”.

Zajmujemy się m.in. sprawami:

 • obsługą prawną związków sportowych, klubów sportowych, trenerów, sportowców (zawodników),
 • sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów (kontraktów) z klubami, trenerami, sportowcami (zawodnikami),
 • sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów reklamowych, umów sponsoringowych, umów transferowych, umów z menedżerami sportowymi, umów na wykorzystanie wizerunku,
 • reprezentacją w Sądach,
 • reprezentacją przed Sądami arbitrażowymi,
 • o zapłatę wynagrodzenia,
 • ochroną wizerunku związków sportowych, klubów sportowych, trenerów, sportowców (zawodników),
 • organizacją imprez sportowych, zawodów, imprez masowych,
 • sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowaniem aktów wewnętrznych związków sportowych, regulaminów klubów sportowych, statutów stowarzyszeń,

Zajmujemy się m.in. sprawami:

 • Cybersquatting (domain-grabbing lub domain name piracy)
 • Typosquatting
 • Cyberwildcatting
 • Cyber smearing
 • ochrona zarejestrowanych domen internetowych
 • ochrona niezarejestrowanych domen internetowych
 • odzyskiwanie domen internetowych
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • naruszenie dóbr osobistych
 • reprezentacja przed Sądami powszechnymi,
 • reprezentacja przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (tzw. Sąd ds. Domen).