Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zadośćuczynienia dla poszkodowanego przez produkt niebezpieczny

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie początku biegu terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie o odrzuceniu pozwu
30 lipca 2021
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie sądu właściwego do rozpoznania zażalenie na postanowienie w przedmiocie nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela
30 lipca 2021

W dniu 6 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 34/20 uchwałę:
1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu przez produkt niebezpieczny odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 w związku z art. 4491 § 1 k.c.).
2. Na pokrzywdzonym nie spoczywa ciężar udowodnienia, jaka przyczyna spowodowała niebezpieczny charakter produktu.

Uchwała jest odpowiedzią na zagadnienie prawne:
Czy poszkodowany przez produkt niebezpieczny może w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia żądać na podstawie art. 4491 § 1 k.c. w zw. z art. 445 § 1 k.c. zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę?,
a w razie odpowiedzi pozytywnej,
Czy na poszkodowanym przez działanie produktu spoczywa ciężar udowodnienia, z powodu jakiej wady (niebezpiecznej właściwości) produkt ten wyrządził krzywdę?

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.