Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie wejścia w skład majątku wspólnego małżonków gospodarstwa rolnego przekazanego na na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin

Dostęp do konta bankowego zmarłego
25 czerwca 2023
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie nabywania przez Lasy Państwowe nieruchomości w drodze zasiedzenia
25 czerwca 2023

W dniu 21 czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie III CZP 106/22 uchwałę:
„Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin następcy pozostającemu w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków”.

Uchwała jest odpowiedzią na pytanie prawne:
„Czy gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 z późn. zm.) następcy pozostającemu w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, należy do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku odrębnego następcy na zasadzie analogii do umowy darowizny w rozumieniu art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) ?”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.