Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wiążącej mocy wyroku karnego w sprawach administracyjnych

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie biegu terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu w razie wypowiedzenia umowy kredytu
9 lipca 2023
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii
9 lipca 2023

W dniu 4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wydał w sprawie SK 8/20 wyrok:
„Art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259, ze zm.) w zakresie, w jakim wiąże sądy administracyjne również w sprawach innych osób niż osoba, przeciwko której wydano prawomocny, skazujący wyrok w postępowaniu karnym, jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”.

W pozostałym zakresie TK umorzył postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.