Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie biegu terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu w razie wypowiedzenia umowy kredytu

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie legitymacji biernej w sprawie o uzgodnienie księgi wieczystej
9 lipca 2023
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wiążącej mocy wyroku karnego w sprawach administracyjnych
9 lipca 2023

W dniu 10 maja 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie III CZP 52/22 uchwałę:
„Wypowiedzenie umowy kredytu nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu, które stały się wymagalne przed wypowiedzeniem umowy”.

Uchwała jest odpowiedzią na pytanie prawne:
„Czy w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu przez kredytodawcę, bieg terminu przedawnienia roszczeń kredytodawcy o zapłatę rat, których terminy płatności upłynęły przed momentem wypowiedzenia, rozpoczyna się z chwilą wypowiedzenia, czy z upływem odrębnego dla każdej raty umownego terminu płatności ?”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.