Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie legitymacji biernej dłużnika po ogłoszeniu upadłości w sprawie o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie obniżenia prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego
13 lipca 2023
Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odpowiedzialności karnej Sędziego
13 lipca 2023

W dniu 14 czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie III CZP 144/22 uchwałę:
„Ogłoszenie upadłości dłużnika nie powoduje utraty przez wierzyciela legitymacji do wytoczenia powództwa o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną na podstawie art. 527 k.c.”.

Uchwała jest odpowiedzią na pytanie prawne:
„Czy w toku postępowania upadłościowego, lecz po upływie terminu określonego w art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233; obecnie Prawo upadłościowe, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) odżywa legitymacja wierzycieli upadłego do wytoczenia powództwa o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną (art. 527 k.c.) ?”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.