Przypozwanie, dopozwanie, zapozwanie

Kontrola osobista dokonywana przez policjantów
23 października 2022
Ograniczenie władzy rodzicielskiej
11 listopada 2022

Przypozwanie, dopozwanie i zapozwanie to instytucje uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.).

Przypozwanie polega na zawiadomieniu osoby trzeciej o toczącym się procesie i wezwaniu jej do udziału w sprawie przez stronę, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie przeciwko tej osobie trzeciej, albo przeciwko której ta osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem. O przypozwaniu traktuje art. 84 k.p.c.

Zgodnie z art. 84 § 1 k.p.c., strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału.

W celu przypozwania, strona wnosi do sądu pismo procesowe wskazujące przyczynę wezwania i stan sprawy. Takie pismo doręcza się niezwłocznie osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie do strony jako interwenient uboczny (art. 84 § 2 k.p.c.).

Art. 85 k.p.c. stanowi, że skutki związane z interwencją uboczną określone w art. 82 powstają w stosunku do wezwanego, który nie zgłosił przystąpienia, z chwilą, w której przystąpienie było możliwe.

W art. 82 k.p.c. zapisano, że interwenient uboczny nie może w stosunku do strony, do której przystąpił, podnieść zarzutu, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie albo że strona ta prowadziła proces wadliwie, chyba że stan sprawy w chwili przystąpienia interwenienta uniemożliwił mu korzystanie ze środków obrony albo że strona umyślnie lub przez niedbalstwo nie skorzystała ze środków, które nie były interwenientowi znane.

Za zgodą stron interwenient uboczny może natomiast wejść na miejsce strony, do której przystąpił (art. 83 k.p.c.).

Dopozwanie polega na wezwaniu osoby trzeciej do udziału w procesie jako pozwanego. Celem dopozwania jest umożliwienie prowadzenia procesu w prawidłowej konfiguracji podmiotowej. Niekiedy bowiem dopiero w toku procesu okazuje się, że został wytoczony przeciwko niewłaściwej osobie. O dopozwaniu traktuje art. 194 § 1 i 3 k.p.c.

Stosownie do art. 194 § 1 k.p.c., jeżeli okaże się, że powództwo nie zostało wniesione przeciwko osobie, która powinna być w sprawie stroną pozwaną, sąd na wniosek powoda lub pozwanego wezwie tę osobę do wzięcia udziału w sprawie. Osoba wezwana do udziału w sprawie na wniosek pozwanego może domagać się zwrotu kosztów wyłącznie od pozwanego, jeżeli okaże się, że wniosek był bezzasadny.

Druga możliwość dopozwania to sytuacja, gdy okaże się, że powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone przeciwko innym jeszcze osobom, które nie występują w sprawie w charakterze pozwanych, sąd na wniosek powoda może wezwać te osoby do wzięcia udziału w sprawie (art. 194 § 3 k.p.c.).

Zapozwanie polega na wezwaniu osoby trzeciej do udziału w sprawie w charakterze pozwanego. Kwestię zapozwania reguluje art. 195 k.p.c

Art. 195 § 1 k.p.c. stanowi, że jeżeli okaże się, że nie występują w charakterze powodów lub pozwanych wszystkie osoby, których łączny udział w sprawie jest konieczny, sąd wezwie stronę powodową, aby oznaczyła w wyznaczonym terminie osoby niebiorące udziału w taki sposób, by ich wezwanie lub zawiadomienie było możliwe, a w razie potrzeby, aby wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora.

W takiej sytuacji, Sąd wezwie osoby niezapozwane do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanych. Osoby, których udział w sprawie w charakterze powodów jest konieczny, sąd zawiadomi o toczącym się procesie. Osoby te mogą w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zawiadomienia przystąpić do sprawy w charakterze powodów (art. 195 § 2 k.p.c.).

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.