Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie legitymacji biernej w sprawie o uzgodnienie księgi wieczystej

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie instytucji wyłączenia Sędziego
9 lipca 2023
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie biegu terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu w razie wypowiedzenia umowy kredytu
9 lipca 2023

W dniu 25 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 123/22 uchwałę:
„W sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej legitymowany biernie jest tylko podmiot, którego prawo ma zostać dotknięte zmianą treści księgi wieczystej żądaną pozwem. Prawo własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego gruntu, przysługujące spółdzielni mieszkaniowej i obciążone spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, nie uzasadnia legitymacji biernej spółdzielni mieszkaniowej w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej tylko w zakresie osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”.

Uchwała jest odpowiedzią na pytanie prawne:
„Czy w sprawie o uzgodnienie treści działu II księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z rzeczywistym stanem prawnym zachodzi po stronie biernej współuczestnictwo konieczne uprawnionego, ujawnionego w dziale II tej księgi i spółdzielni mieszkaniowej (art. 72 § 2 k.p.c.) ?”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.