Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialność Skarb Państwa z nabytego mienia za zobowiązania podmiotu wykreślonego z KRS

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie nabywania przez Lasy Państwowe nieruchomości w drodze zasiedzenia
25 czerwca 2023
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie instytucji wyłączenia Sędziego
9 lipca 2023

W dniu 20 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 122/22 uchwałę:
„Uwzględniając powództwo przeciwko Skarbowi Państwa na podstawie art. 25e ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2436) sąd zastrzega pozwanemu prawo powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności z nabytego mienia (art. 319 k.p.c.)”.

Uchwała jest odpowiedzią na pytanie prawne:
„Czy na podstawie art. 25e ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym odpowiedzialność Skarbu Państwa uwarunkowana jest wcześniejszym wykazaniem, że istnieje potencjalne mienie wykreślonej spółki, które może zostać nabyte przez Skarb Państwa ?”.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.