1z5wsm

3 grudnia 2023

Nowelizacja kodeksu pracy cz. III

Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dokonano szerokich zmian w kodeksie pracy. Ustawa weszła w […]
3 grudnia 2023

Nowe zasady dziedziczenia – nowelizacja prawa spadkowego

15 listopada 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła […]
3 grudnia 2023

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zawarcia małżeństwa

W dniu 10 maja 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie III CZP 71/22 uchwałę: „Niezależnie od tego, czy dopełnione zostały wymagania […]
3 grudnia 2023

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu za niepłacenie alimentów

Procedurę odebrania prawa jazdy za nieuregulowane alimenty opisuje art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Organ właściwy dłużnika […]
21 września 2023

Nowelizacja kodeksu pracy cz. II – nowe urlopy w kodeksie pracy

Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dokonano szerokich zmian w kodeksie pracy. Ustawa weszła w […]
21 września 2023

Nowelizacja kodeksu pracy cz. I – kontrola trzeźwości pracowników i kontrola na obecność w organizmach pracowników środków działających podobnie do alkoholu

Ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dokonano szerokich zmian w kodeksie pracy. Ustawa weszła w […]
13 lipca 2023

Wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odpowiedzialności karnej Sędziego

W dniu 13 lipca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w sprawach połączonych C‑615/20 i C‑671/20 wyrok: 1) Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE […]
13 lipca 2023

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie legitymacji biernej dłużnika po ogłoszeniu upadłości w sprawie o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną

W dniu 14 czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie III CZP 144/22 uchwałę: „Ogłoszenie upadłości dłużnika nie powoduje utraty przez […]
13 lipca 2023

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie obniżenia prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 144/22 uchwałę: „Prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego ulega obniżeniu na podstawie art. 39 […]
9 lipca 2023

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie definicji legalnej budowli na potrzeby podatku od nieruchomości

W dniu 4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wydał w sprawie SK 14/21 wyrok: „Art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 […]
9 lipca 2023

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii

W dniu 4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wydał w sprawie SK 23/21 wyrok: „Art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. […]
9 lipca 2023

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wiążącej mocy wyroku karnego w sprawach administracyjnych

W dniu 4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wydał w sprawie SK 8/20 wyrok: „Art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o […]
9 lipca 2023

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie biegu terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu w razie wypowiedzenia umowy kredytu

W dniu 10 maja 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie III CZP 52/22 uchwałę: „Wypowiedzenie umowy kredytu nie wpływa na bieg […]
9 lipca 2023

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie legitymacji biernej w sprawie o uzgodnienie księgi wieczystej

W dniu 25 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 123/22 uchwałę: „W sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej legitymowany biernie jest tylko […]
9 lipca 2023

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie instytucji wyłączenia Sędziego

W dniu 13 czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie I KZP 22/22 uchwałę: „Pojęcie „sprawy”, o jakim mowa w art. […]
9 lipca 2023

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialność Skarb Państwa z nabytego mienia za zobowiązania podmiotu wykreślonego z KRS

W dniu 20 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 122/22 uchwałę: „Uwzględniając powództwo przeciwko Skarbowi Państwa na podstawie art. 25e ust. 2 […]
25 czerwca 2023

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie nabywania przez Lasy Państwowe nieruchomości w drodze zasiedzenia

W dniu 21 czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie III CZP 94/22 uchwałę: „Artykuł 2 ustawy z dnia 6 lipca […]
25 czerwca 2023

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie wejścia w skład majątku wspólnego małżonków gospodarstwa rolnego przekazanego na na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin

W dniu 21 czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie III CZP 106/22 uchwałę: „Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z […]
25 czerwca 2023

Dostęp do konta bankowego zmarłego

Dostęp do konta zmarłego jest sprawą ważną dla spadkobierców, nie tylko wtedy gdy spadkodawca prowadził działalność gospodarczą (przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą). Sytuacja oczywiście jest ważniejsza […]
25 czerwca 2023

Wyjazd dziecka za granicę

Stosownie do art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. […]
30 maja 2023

Umowa barterowa

Sąd Najwyższy orzekł, że „Umowa barterowa, wykazując cechy zbliżone do umowy zamiany, jest konsensualna, odpłatna i wzajemna; rodzi skutki zobowiązujące obie strony do przeniesienia własności rzeczy, […]
30 maja 2023

Salomonowy wyrok

Salomonowy wyrok to związek frazeologiczny oznaczający mądry i sprawiedliwy wyrok. Według Biblii, Salomon był królem Izraela. Podczas pobytu w Gibeonie Salomonowi w czasie snu ukazał się […]
30 maja 2023

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie składów sądów w związku z epidemią COVID-19

W dniu 26 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy wydał w składzie 7 Sędziów w sprawie III PZP 6/22 uchwałę: „Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji […]
30 maja 2023

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie dziedziczenia zachowku

W dniu 13 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 125/22 uchwałę: „Roszczenie z tytułu zachowku nie przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do […]
6 maja 2023

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie praw autorskich i sprzętu nagłaśniającego w środkach transportu

W dniu 20 kwietnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w sprawach połączonych C‑775/21 i C‑826/21 wyrok: 1) Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu […]
6 maja 2023

Dziedziczenie obowiązków wynikających z wyroku karnego (odszkodowania, zadośćuczynienia, nawiązki) przez spadkobierców skazanego

W jednym z ostatnich wpisów opisano środki kompensacyjne w kodeksie karnym (odszkodowanie, zadośćuczynienie, nawiązka). W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej […]
6 maja 2023

Umowa o zachowaniu poufności (non-disclosure agreement, NDA)

Tajemnica handlowa jest strategicznym elementem każdej firmy. Zapewnia bowiem przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorca powinien mieć na uwadze, iż jego konkurent może podkupić jego pracownika, czy przyjąć zwolnionego […]
17 kwietnia 2023

Przyjmowanie okryć

Chyba każdy spotkał się z zapisem w lokalach gastronomicznych, placówkach medycznych, klubach, teatrach, basenach, a nawet wyspecjalizowanych szatniach „Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni”, […]
17 kwietnia 2023

Korzystanie przez jednego małżonka z mieszkania należącego do drugiego małżonka

Uprawnienie do korzystania przez jednego małżonka z mieszkania należącego do drugiego małżonka ma swoje umocowanie w art. 281 k.r.o. Zgodnie z art. 281 k.r.o. jeżeli prawo […]
7 kwietnia 2023

Wycena zadośćuczynienia

Jak wycenić krzywdę ? Wysokość zadośćuczynienia jest zawsze problematyczna. Nie ma jednej, idealnej odpowiedzi na pytanie, co jest „odpowiednią sumą zadośćuczynienia”. Brak tabeli, która w sposób […]
3 grudnia 2023

Nowelizacja kodeksu pracy cz. III

Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dokonano szerokich zmian w kodeksie pracy. Ustawa weszła w […]
3 grudnia 2023

Nowe zasady dziedziczenia – nowelizacja prawa spadkowego

15 listopada 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła […]
3 grudnia 2023

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zawarcia małżeństwa

W dniu 10 maja 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów wydał w sprawie III CZP 71/22 uchwałę: „Niezależnie od tego, czy dopełnione zostały wymagania […]
3 grudnia 2023

Zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu za niepłacenie alimentów

Procedurę odebrania prawa jazdy za nieuregulowane alimenty opisuje art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Organ właściwy dłużnika […]