1z5wsm

28 sierpnia 2021

Odszkodowanie za odwołany albo opóźniony lot

Wysokość odszkodowań za odwołany lot waha się od 250 do 600 euro, czyli od około 1.000 zł do 2.500 zł. Wysokość odszkodowania jest zależna od długości […]
28 sierpnia 2021

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie zamiaru pozbawienia życia

W dniu 6 stycznia 2004 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie IV KK 276/03 wyrok: „Celowe oddanie strzału z pistoletu z bliskiej odległości w klatkę piersiową […]
28 sierpnia 2021

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej

W dniu 24 marca 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał w sprawie II AKa 468/10 wyrok: „Skoro występek z art. 258 § 1 k.k. można […]
28 sierpnia 2021

Czym jest „zgromadzenie spontaniczne” ?

Zgodnie z definicją legalną, „zgromadzenie spontaniczne” to zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, […]
28 sierpnia 2021

Kim jest „redaktor naczelny” ?

Zgodnie z definicją legalną, „redaktor naczelny” to osoba posiadająca uprawnienia do decydowania o całokształcie działalności redakcji (art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 […]
28 sierpnia 2021

Kim jest „redaktor” ?

Zgodnie z definicją legalną, „redaktor” to dziennikarz decydujący lub współdecydujący o publikacji materiałów prasowych (art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 […]
28 sierpnia 2021

Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie badań osmologicznych

W dniu 7 maja 2002 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie II KKN 467/99 postanowienie: „Ujęcie procesowe badań osmologicznych nie mogło dotyczyć szczegółowych zasad ich prowadzenia, […]
28 sierpnia 2021

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

W dniu 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie IV CSK 308/10 wyrok: „Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może na podstawie art. 430 k.c. ponosić […]
15 sierpnia 2021

Skazany stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego

Zgodnie z definicją kodeksu karnego wykonawczego (dalej: k.k.w.) za skazanego stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu można uznać skazanego, który popełnił przestępstwo […]
15 sierpnia 2021

Czym jest przekaz pocztowy ?

Zgodnie z definicją legalną, „przekaz pocztowy” to polecenie doręczenia adresatowi określonej kwoty pieniężnej przez operatora pocztowego (art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 23 listopada 2012 […]
15 sierpnia 2021

Czym jest czasopismo ?

Zgodnie z definicją legalną, „czasopismo” to druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku (art. 7 ust. […]
15 sierpnia 2021

Czym jest statek morski ?

Zgodnie z definicją legalną, „statek morski” to każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej (art. 2 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 […]
30 lipca 2021

Skarga na przewlekłość postępowania

Skarga na przewlekłość postępowania została uregulowana w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym […]
30 lipca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie opłaty od wniosku o uzasadnienie od wniosku o doręczenie orzeczenia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych z uzasadnieniem

W dniu 16 czerwca 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 49/20 uchwałę: Od wniosku o doręczenie orzeczenia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych […]
30 lipca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie sądu właściwego do rozpoznania zażalenie na postanowienie w przedmiocie nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela

W dniu 16 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 32/20 uchwałę: W stanie prawnym ukształtowanym przez ustawę z dnia 4 lipca 2019 […]
30 lipca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zadośćuczynienia dla poszkodowanego przez produkt niebezpieczny

W dniu 6 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 34/20 uchwałę: 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może […]
30 lipca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie początku biegu terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie o odrzuceniu pozwu

W dniu 2 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 38/20 uchwałę: Termin do wniesienia zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu, w którym […]
30 lipca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie składu sądu odrzucającego zażalenie na zabezpieczenie

W dniu 1 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie III CZP 36/20 uchwałę: Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia odrzuca sąd, […]
30 lipca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie skargi pauliańskiej

W dniu 16 czerwca 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał w sprawie III CZP 60/19 uchwałę: Osoba, na rzecz której ustanowiono zakaz zbywania […]
4 lipca 2021

Zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka

Śmierć nienarodzonego dziecka to niewątpliwie wielka tragedia. Od strony prawnej zagadnienie to budzi spory przedstawicieli nauki i sądów. Powyższe zagadnienia związane są z pojęciem „nasciturusa” tj. […]
4 lipca 2021

Orzeczenie przepadku samochodu za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu (w stanie nietrzeźwości) lub pod wpływem środka odurzającego

Przepadek stanowi środek karny. Zgodnie z art. 44 § 2 k.k. Sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek przedmiotów, które służyły lub […]
4 lipca 2021

Regres sprawcy wypadku świadczeń wypłaconych na rzecz pokrzywdzonego od własnego ubezpieczyciela

Art. 46 § 1 k.k. stanowi, że w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, […]
4 lipca 2021

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie SK 97/19: Art. 117 § 5 zdanie pierwsze ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. […]
4 lipca 2021

Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

W dniu 23 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. 23 maja 1992 r. w wyniku eksplozji na autostradzie zginął Sędzia Giovanni Falcone. Zamach zorganizowała cosa nostra. […]
4 lipca 2021

Projekt ustawy o odpowiedzialności cywilnej za krzywdę najbliższych członków rodziny poszkodowanego, która polega na niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z poszkodowanym, z powodu wyrządzenia u poszkodowanego trwałego i ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

W dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny przedstawioną przez Prezydenta RP. Projekt zakłada dodanie art. 446 ze […]
4 lipca 2021

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie K 20/20 orzekł, że: Art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. […]
4 lipca 2021

Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

W dniu 6 maja 2021 r. Rzecznik generalny Evgeni Tanchev wydał w sprawie C-791/19 opinię, proponując aby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej m.in.: 1) stwierdził, że dopuszczając, […]
4 lipca 2021

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych i roszczenia o zwrot środków

W dniu 7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w sprawie III CZP 6/21 podjął uchwałę: 1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 385 ze […]
4 lipca 2021

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie tzw. sędziego dublera Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 7 maja 2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie Xero Flor v. Polsce, skarga nr 4907/18, że Polska naruszyła prawa człowieka gwarantowane […]
4 lipca 2021

Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie luksusu posiadania adwokata

W dniu 6 listopada 1953 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie I C 1427/53 orzeczenie: „Udzielenie pełnomocnictwa do złożenia i wniesienia pozwu nie ma charakteru „luksusu”, […]
28 sierpnia 2021

Odszkodowanie za odwołany albo opóźniony lot

Wysokość odszkodowań za odwołany lot waha się od 250 do 600 euro, czyli od około 1.000 zł do 2.500 zł. Wysokość odszkodowania jest zależna od długości […]
28 sierpnia 2021

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie zamiaru pozbawienia życia

W dniu 6 stycznia 2004 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie IV KK 276/03 wyrok: „Celowe oddanie strzału z pistoletu z bliskiej odległości w klatkę piersiową […]
28 sierpnia 2021

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej

W dniu 24 marca 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał w sprawie II AKa 468/10 wyrok: „Skoro występek z art. 258 § 1 k.k. można […]
28 sierpnia 2021

Czym jest „zgromadzenie spontaniczne” ?

Zgodnie z definicją legalną, „zgromadzenie spontaniczne” to zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, […]